آوا ارتباط
با ما تماس بگیرید: 02188707327
ویدئو کنفرانس

ویدئوکنفرانس عبارت است از برقراری ارتباط همزمان و زنده صوتی و تصویری بین دو یا چند مکان مختلف ، بطوریکه گویی افراد در یک اتاق و دور یک میز نشسته و با یکدیگر گفت و گو می کنند.

ویدئو کنفرانس می تواند با امکانات افزوده دیگری همانند تبادل اسناد و اشتراک مدارک در تهیه مدارک و ارسال عکسها و ... نیز همراه باشد.