آوا ارتباط
با ما تماس بگیرید: 02188707327
پزشکی از راه دور

روشهای سنتی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بر مبنای حضور بیمار در پیشگاه پزشک استوار می باشند. اما با ظهور تکنولوژی های جدید در
عرصه پزشکی امکان حضور دکتر در محضر بیمار حتی با وجود فاصله فیزیکی امکان پذیر گشته است.
شرکت آوا ارتباط به منظور فراهم نمودن شرایط تحقق این امر اقدام به طراحی و ساخت چندین مدل Telemedicine cart با قابلیت تحرک فوق
العاده و کارایی بی نظیر نموده است.